A A A
Objavljeno: 
Thursday, Februar 1, 2018 - 14:51

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA HE “KOMARNICA”

Elektroprivreda Crne Gore potpisala je sa grupom ponuđača - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi A.D. i Energoprojekt Hidroinženjering A.D.  - ugovor o izradi Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu za hidroelektranu “Komarnica”.

Ugovor je vrijedan preko 1,6 miliona eura, a rok za izradu Idejnog projekta sa pratećom dokumentacijom je 15 mjeseci.

Sama izrada Idejnog projekta realizovaće se u dvije faze. U prvoj fazi, koja podrazumijeva optimizacione analize i potrebne podloge za izradu Idejnog projekta, a čiji je rok izrade 6 do 8 mjeseci, trebalo bi da se riješe pitanja brane, odrede radne performanse i ekonomski pokazatelji hidroektrane i pratećih objekata, akumulacije, kao i da se sagleda uticaj objekta/objekata na okruženje. U toku druge faze, koja podrazumijeva izradu Idejnog projekta, Studije opravdanosti i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, završava se proces izbora optimalne varijante hidroelektrane i donosi definitivna i jednoznačna odluka kako o samoj hidroelektrani, tako i o svim pratećim objektima.

Studijom opravdanosti biće utvrđena isplativost izgradnje HE Komarnica a elaborat o procjeni uticaja na životnu će sagladati sve potencijalne uticaje na životnu sredinu i predvidjeti mjere smanjenja uticaja u skladu sa kojima će biti izgrađena HE “Komarnica” kao i monitoring uticaja na životnu sredinu.

Preciznija cijena izgradnje kao i tehničke karakteristike HE “Komarnica” sa pratećim objektima, biće predstavljeni po završetku i usvajanju Idejnog projekta i Studije opravdanosti. Time će biti definisane finalne pretpostavke o mogućnostima gradnje HE “Komarnica”.

Tokom februara očekuje se potpisivanje ugovora od 6,3 miliona eura sa KFW Bankom za rekonstrukciju HE “Piva” čime, sa ovim ugovorom,  EPCG zvanično i počinje planirani petogodišnji izvenvesticiono-razvojni ciklus  vrijedan 172 miliona eura.