A A A
Objavljeno: 
Friday, Jun 16, 2023 - 14:36

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXI РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 139 став 2 Закона о привредним друштвима („ Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 и 146/21) члана 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва бр.10-00- 27588 од 16. 06. 2023. године, акционарима Електропривреде Црне Горе АД Никшић даје се

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О ПРОШИРЕЊУ ДНЕВНОГ РЕДА XXI РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Дневни ред XXI редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић сазване Одлуком Одбора Друштва бр.10-00- 23433 од 24. 05.2023. (Обавјештење објављено у дневним новинама Дан и Вијести од 26. и 27. маја 2023.године и на интернет страници Друштва) допуњава се тачкама 8 и 9 које гласе:

 

„8. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2022. годину“.

„9. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Одбора директора ЕПЦГ о повећању улога у ЦЕДИС ДОО Подгорица“.

II Након измјене из тачке I коначан Дневни ред XXI редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић гласи:

ДНЕВНИ РЕД:

1.Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа ЕПЦГ за 2022. годину са Напоменама и нацртом Мишљења ревизора БДО д.о.о. Подгорица.

2. Предлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2022. годину.

3. Предлог одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на дан 31.12.2022. године.

4. Предлог одлуке о утврђивању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић са Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лица са посебним дужностима према ЕПЦГ АД.

5. Предлог одлуке о избору ревизора Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину.

6. Предлог одлуке о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

7. Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

8. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2022. годину.

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Одбора директора ЕПЦГ о повећању улога у ЦЕДИС ДОО Подгорица“. Одлукe из тачака 8 и 9 доносе се већином гласова присутних и заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

III Материјал за тачке 8 и 9 биће изложен заједно са материјалима осталих тачака дневног реда и о њима ће се изјашњавати XXI редовна Скупштина акционара.

IV Ово обавјештење, поред објављивања у дневним новинама Дан и Вијести биће доступно и на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Милутин Ђукановић,дипл ел.инг.с.р.