Direkcija za upravljanje energijom

U Direkciji za upravljanje energijom, organizuju se, koordiniraju i obavljaju poslovi prodaje i trgovine električne energije, u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva , a naročito:

-upravljanje proizvodnjom i planiranje rada elektrana;

-trgovina električnom energijom (kratkoročna, srednjoročna i dugoročna);

-izrada bilansa električne energije na godišnjem, kvartalnom, mjesečnom, nedjeljnom, dnevnom i satnom nivou;

-praćenje ostvarenja bilansa električne energije na godišnjem, kvartalnom, mjesečnom, nedjeljnom, dnevnom i satnom nivou;

-analiza međunarodnog tržišta električne energije (berze, platforme, prenosni putevi i ostalo);

-izrada planova za kupoprodaju električne energije;

-izrada tenderske dokumentacije i sprovođenje tenderske procedure za trgovinu električnom energijom, na godišnjem, kvartalnom i mjesečnom nivou;

-izrada i operativno praćenje realizacije voznog reda;

-redispečing proizvodnje i potrošnje;

-analiza potreba za prekograničnim prenosnim kapacitetima i učešće na aukcijama (godišnjim, mjesečnim i dnevnim);

-praćenje boniteta poslovnih partnera i analiza rizika poslovanja;

-priprema, praćenje i realizacija Ugovora o nabavci uglja (RUP), Ugovora o nabavci mazuta za potrebe TE “Pljevlja”, Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa ERS, Ugovora o pružanju pomoćnih usluga, Ugovora o pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima, Ugovora o kupovini i prodaji električne energije, Ugovora o kupoprodaji tercijarne rezerve, Ugovora o finansijskom poravnanju balansnog obračuna, Ugovora o upravljanju potrošnjom, Ugovora o isporuci energije za pokrivanje gubitaka (CGES,CEDIS), ugovora sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije, Ugovora o balansnoj odgovornosti u okviru snabdjevačke grupe...

-usaglašavanje, potpisivanje, praćenje i realizacija EFET ugovora;

-obračun, prijem i ispostavljanje faktura na osnovu navedenih ugovora;

-dnevno, mjesečno, periodično i godišnje izvještavanje o elektroenergetskoj situaciji, o finansijskim pokazeteljima, o trgovini električnom energijom i drugo, prema  menadžmentu kompanije, Timu za regulaciju EPCG, RAE, Centralnoj banci Crne Gore, Ministarstvu ekonomije Crne Gore, i  drugo;

-komunikacija sa subjektima unutar i van EPCG;

-saradnja sa svim energetskim subjektima u Crnoj Gori:

-saradnja sa Operatorom prenosnog sistema (CGES AD Podgorica) – usaglašavanje rada elektrana (remonti, održavanje, ispadi i slično) radi održavanja stabilnosti sistema;

-saradnja sa Operatorom tržišta električne energije (COTEE AD Podgorica) – usaglašavanje energetskih veličina na nivou mjeseca realizovanih kroz vozni red;

-saradnja sa kćerkom kompanijom registrovanom u Srbiji;

-praćenje i primjena relevantnih zakona, propisa i pravila;

-praćenje relevantnih međunarodnih skupova i publikacija sa ciljem unapređenja poslovanja i rada Direkcije i

-ostali poslovi iz relevantne oblasti.

Direkcija za upravljanje energijom organizovana je u:

-Sektor za portfolio menadžment;

-Sektor za trgovinu električnom energijom i

-Sektor za energetske i finansijske obračune i pravnu podršku.

Izvršni rukovodilac
Darko Krivokapić
dipl. el. ing.
tel: 040/204-239