A A A

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od sedam članova i njime rukovodi predsjednik. Članove odbora direktora bira Skupština akcionara, a poslovi i zadaci ovog organa su definisani Statutom EPCG. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

 
 

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

 

Đoko Krivokapić

Predsjednik Odbora direktora

Rođen je 1962. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je Ekonomski fakultet u Podgorici, na kojem je diplomirao 1987. godine.

Radni angažman započeo je u Ekonomsko – finansijskom sektoru Rudnika boksita AD Nikšić, u Službi ekonomike, nakon čega je raspoređen na poslove finansijskog direktora Rudnika boksita. Od 2010. do 2013. obavljao je poslove direktora filijale Prve banke u Nikšiću. Funkcije potpredsjednika Opštine Nikšić i sekretara Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo vrši od 5. jula 2013. godine. Oženjen je i ima dvoje djece.

dipl.ecc., predsjednik
Tel: +382 40 204 108
Mob: +382 67 277 067
Fax: +382 40 214 260
e-mail: djoko.krivokapic@epcg.com

 

Dr Ranko Milović

član Odbora direktora

Rodjen je 1949. godine u Nikšiću. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1972. godine. Završio je magistarske studije u Beogradu 1979. god, a doktorske studije na Univerzitetu u Birmingemu (Engleska), 1983. godine.

Publikovao je veći broj naučnih radova u međunarodnim časopisima i na konfrencijama. U junu 1984. godine je izabran na Univerzitetu Crne Gore u akademsko zvanje docenta, a od 1984. - 1989. godine angažovan honorarno na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću i  Metalurškom fakultetu u Podgorici.

Radio je u Željezari Nikšić od avgusta 1972. godine, a od 1989. do kraja 1992. godine bio je direktor Željezare AD Nikšić.

Nakon toga, izmedju 1993. i 2004. godine radio je u inostranstvu (Evropa, Azija, Južna Amerika) sa Siemens Metals Technology u svojstvu eksperta na razvojnim projektima u industriji čelika.

Od 2004. do 2006. godine bio je ambasador DZ Srbija i Crna Gora, a od 2008 do 2012. godine ambasador Crne Gore u Sloveniji. Od decembra 2012. godine je savjetnik predsjednika Vlade za energetski i industrijski razvoj.

Dobitnik je nagrada „18. septembar“ (1987.) za postognute rezultate u oblasti crne metalurgije, i „13. jul“ (1988.) za ostvarene rezultati u privredi.

dipl. inž, član

Tel: +382 20 482 856
e-mail: ranko.milovic@gsv.gov.me

 

Ljubo Knežević

član Odbora direktora

Rođen je 1981. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu i srednju školu, kao i Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu Crne Gore, 2004. godine.

Prvi radni odnos zasnovao je 2005. godine u Elektroprivredi Crne Gore AD kao operativni dispečer u Nacionalnom dispečerskom centru. Do 2016. godine, kroz radni angažman u Elektroprivredi Crne Gore i Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, obavljao je različite poslove iz oblasti planiranja, upravljanja i razvoja elektroenergetskih sistema, realizacije infrastrukturnih investicija, usaglašavanja nacionalne regulative u oblasti energetike sa pravnom tekovinom Evropske Unije, regionalizacije saradnje u energetici i otvaranja tržišta električne energije. Sa radnog mjesta direktora Sektora za regulatorne poslove i poslove međunarodne saradnje u CGES – u, u decembru 2016. godine, imenovan je za savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za energetiku.

Autor je više stručnih radova iz oblasti razvoja i eksploatacije elektroenergetskih sistema.

Tel: +382 40 204 108
Fax: +382 40 214 260
e-mail: odbor.direktora@epcg.com

 

Samir Hodžić

član Odbora direktora

Rođen je 1991. godine u Pljevljima, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Studirao je Fakultet za energetiku u Velenju, Republika Slovenija. Diplomirao je 2012. godine. Trenutno je apsolvent magistarskih studija na istom smjeru.

Radni angažman je započeo u Republici Sloveniji, u sektoru proizvodnje, firme d.o.o. ‘Gorenje - Velenje’. Po povratku u Crnu Goru bio je član centralnog održavanja u firmi ‘Vektra Jakić‘, u periodu od 2014. do 2015. godine. Od 9. marta 2016. godine obavlja poslove u Opštini Pljevlja, u Sekretarijatu za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode, u vidu izrade studija, kao i na prikupljanju svih neophodnih informacija potrebnih za izradu planova za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Tel: +382 40 204 108
Fax: +382 40 214 260
e-mail: odbor.direktora@epcg.com

 

Francesco Becchelli

član Odbora direktora

Francesco Becchelli radi kao Direktor Sektora za spajanje i akvizicije u razvoju poslovanja A2A, a takodje je član Odbora direktora ACSM-AGAM, kompanije Edipower, i kompanija PremiumGas i A2A Alfa.

Prije nego što je postao dio kompanije A2A, Francesco je radio na različitim izvršnim i menadžerskim pozicijama u kompanijama Leone Film Group, Credit Suisse, Lazard i Ernst&Young. Takodje je bio i saradnik u nastavi na univerzitetu Luiss u Rimu. Master studije iz oblasti poslovnog upravljanja završio je na univerzitetu u Veroni (1998.) a  napredni menadžment program na poslovnoj školi „Kolumbija“ u Njujorku (2013.).

Tel: +39 02 7720 3003
Fax: +39 02 7720 3708
e-mail: segreteriamea@a2a.eu

 

Massimo Tiberga

član Odbora direktora

Massimo Tiberga je odgovoran za termoelektrane Grupacije A2A, izvršni je direktor A2A gencogas SpA (sa svim kombinovanim postrojenjima termoelektrana Grupacije A2A – 4.500 MWe), a i član je Odbora Assocarboni, Nacionalne asocijacije proizvođača energije (predstavnik A2A SpA), kao i Odbora Ergosud SpA (50% A2A - termoelektrane u Skandaleu u Italiji - 800 Mwe).

Nekoliko godina bio je član Odbora direktora Rudnika uglja A.D. Pljevlja.

Tiberga je pokrivao više menadžerskih pozicija u Grupaciji A2A, a radio je i u kompaniji Ansaldo Componenti SpA. Završio je Fakultet za nuklearnu tehniku (Politehnički Univerzitet Torino) 25. oktobra 1983. godine.

Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano
Tel: +39 02 7720 3763
Fax: +39 02 7720 3757
e-mail: siriana.cossu@a2a.eu

 

 

Oreste Bramanti

član Odbora direktora

Oreste Bramanti je rukovodilac Sektora za međunarodno poslovanje i razvoj u A2A. Prije zaposlenja u A2A, Oreste je pokrivao nekoliko menadžerskih pozicija u kompanijama kao što su:  Nis GAZPROM Neft - ENERGY Block, LUKOIL & ERG Renew "lointVenture" GmbH, ERG Group, ENEL  Group, Henkel Surface Technologies, BETZ Water Management SpA, PUMEX  Mining  SpA.

Obavljao je aktivnosti istraživanja i razvoja u institucijama kao što su: C.N.R. – Nacionalni institut za pretvaranje i skladištenje energije, ENEA – TRISAIA: Sektor za energetiku i inovacije, Institut za industijsku higijenu na Univerzitetu Mesina.

Završio je Tehnički fakultet (5 godina) iz oblasti industrijske hemije na Univerzitetu Mesina (Italija) i specijalizirao u oblasti elektronske mikroskopije za industrijske katalizatore - Lyngby Haldor Topsoe's laboratorija (Danska). Takođe, posjeduje i diplomu master studija iz oblasti korporativnih finansija i poslovne strategije - Milan  Business School of Sole240re.


Tel: +39 02 77203536
e-mail: segreteria.bes@a2a.eu