A A A

Pravne odredbe

Zakoni, podzakonski akti i medjunarodni propisi.

 

 

 

 

 

 

 

Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG:

- Zakon o energetici

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici Sl. list CG br. 10-15-1

Zakon o radu

Zakon o energetskoj efikasnosti

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o privrednim društvima

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o životnoj sredini

- Zakon o zaštiti potrošača

- Zakon o svojinsko pravnim odnosima

- Zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekata

- Zakon o zaštiti i spasavanju

 

Podzakonska regulativa:

- Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom

- Odluka o utvrđivanju cijene električne električne energije za 2017. godinu

- Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije za 2017. godinu (1)

Cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električne energije za 2017. godinu (2)

Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za 2017. godinu

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

- Program mjera pomoći tarifnim i kvalifikovanim kupcima

- Program mjera pomoći snabdijevanja tarifnih i kvalifikovanih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih sredina

Metodologija za obračunavanje i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača za period od 01.08.2012.-31.07.2015.

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD NIkšić za operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012-31.07.2015.

Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period 01.08.2012-31.07.2015

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

Pravila za funkcionisanje javnog snabdjevača

Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

Pravilnik o tarifama za električnu energiju

Tržišna pravila

Uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvodjača električne energije

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije  iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Procedura za izdavanje saglasnosti za prikljucenje i zakljucivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

Program mjera pomoći krajnjim kupcima u izvršavanju dospjelih ugovornih obaveza radi spječavanja obustave snabdijevanja 

Program mjera pomoći snabdijevanja krajnjih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih područja

 

Interna tehnička regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG: 

Važeća međunarodna regulativa koja je u vezi sa djelatnošću EPCG:

Direktiva 2003 54EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Direktiva 2005-89-EC

Direktiva 2009-72EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EC br. 714-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 713-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 715-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmedju Evropske zajednice i Republike Crne Gore o formiranju Energetske zajednice

 

Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije:

Rješenje o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u 2018. godini

Program mjera podsticanja upotrebe obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Propisi koje je donijela Vlada Crne Gore

Propisi koje donijela Regulatorna agencija za energetiku

Obrasci zahtjeva i ugovora

Procedura za izdavanje dokumenata za priključenje malih elektrana na distributivnu mrežu

Pravilnik o jedinicnoj naknadi za podsticanje proizvodnje elektricne energije iz obnovljivih izvora

Pravilnik o jediničnoj naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije OIE i VEK 2016. godini

- Pravilnik o visini naknade OIE za 2016

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje OIE 28.04.2016.

 

Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu:

Zakon o zaštiti na radu

Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

 

Energetska efikasnost:

- Zakon o energetskoj efikasnosti

- Program mjera podsticanja energetske efikasnosti

- Energetska efikasnost - Regulativa

- Energetska efikasnost - Direktive EU.

Program mjera podsticanja energetske efikasnosti