A A A

Radionice o elektroenergetskoj efikasnosti

Modul Elektroenergetska efikasnost

Energija je prije više stotina miliona godina stvorila planetu Zemlju. Pokrenula je prirodu, život. Danas pokreće i ljude i mašine koje su oni stvorili, postala je neizostavan dio svakodnevnog života. Ona je i preduslov privrednog i društvenog razvoja.

Da bi efikasnije raspolagali energijom potrebno je određeno predznanje o energetici i razumijevanje potreba za energijom i posljedicama njene upotrebe.

Rukovođen izrekom „Na mladima svijet ostaje“ menadžment Elektroprivrede Crne Gore došao je na ideju o podizanju svijesti o značaju energije i električne energije kao jednog od vitalnih proizvoda svakog društva. Ideja je realizovana organizacijom modula Elektroenergetska efikasnost. Modul je osmišljen za učenike devetogodišnje osnovne škole, od petog do devetog razreda sa ciljem podizanja njihovog znanja na praktičan i primjenjiv nivo.

Učenici se tokom predavanja upoznaju sa terminima energije, obnovljivih i neobnovljivih izvora, sa elementima proizvodnje, distribucije, prenosa i potrošnje električne energije. Poseban akcenat je stavljen na racionalnu potrošnju električne energije i na opasnosti u njenom korišćenju. Svi jezički termini su prilagođeni uzrastu učenika.
Na osnovu toga je i napravljen program koji je u potpunom saglasju sa javno-važećim obrazovnim programom i u potpunosti se naslanja na njegove ciljeve. Vrlo je važno istaći i da smo vodili računa da ne narušimo koncept cjelovitosti. Drugim riječima, nije bila želja da se ispričaju teoretske i uskostručne teme, već da se materija obradi na način da korelira sa drugim nastavnim predmetima i oblastima i da se nadograđuje na prethodna znanja.

Projekat je u početnoj fazi primjene. U drugom polugođu školske 2006/2007. godine modul je realizovan u 43 odjeljenja, 10 devetogodišnjih osnovnih škola u Nikšiću i Podgorici. Predavanje je saslušalo 1105 učenika. Nastava se izvodi u VI razredu devetogodišnje osnovne škole u trajanju dva školska časa u jednom odjeljenju.

Komunikacija, sa učenicima, se ostvaruje tokom prvog časa monološkim, dijaloškim metodama, ilustracijama, dok tokom drugog časa, poslije ponavljanja naučenog, učenici prenose znanje crtanjem na papiru ili radom sa kolaž papirom.

Prve reakcije od učenika koje imamo su pozitivne. Posebno treba istaći da su djeca sa razumijevanjem diskutovala o racionalnoj potrošnji električne energije. Nadamo se da ćemo od naredne 2007/2008. godine imati širi demonstracioni dio. U tom smislu se planiraju aktivnosti koje će ideju elektroenergetske efikasnosti afirmisati na sveobuhvatniji način.