A A A

Sindikat EPCG

U Elektroprivredi Crne Gore trenutno djeluju dvije sindikalne organizacije i to: Sindikalna organizacija zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (SOZ EPCG) i Sindikalna organizacija EPCG AD Nikšić (SO EPCG). Reprezentativna je samo Sindikalna organizacija zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (SOZ EPCG).

 

Sindikalna organizacija zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (SOZ EPCG)

Sindikalna organizacija zaposlenih (SOZ) Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, je trenutno jedina reprezentativna, dobrovoljna interesna organizacija zaposlenih u našoj Kompaniji. Zalaže se za ostvarivanje, zaštitu i unaprijeđenje ekonomskih, socijalnih, obrazovnih i kulturnih interesa svojih članova i svih zaposlenih.

SOZ je nezavistan je od poslovodstva, državnih organa i političkih partija, a njegovi članovi mogu biti svi zaposleni u kompaniji, osim predstavnika poslovodstava i menadžmenta.

SOZ, trenutno, konstituiše 6 sindikalnih podružnica (HE "Perućica", HE "Piva", TE "Pljevlja"; Direkcija Društva, FC Snabdijevanje i Direkcija proizvodnje), prihvatajući Program i Pravila Sindikalne organizacije zaposlenih.

Organi Sindikalne organizacije su: Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik i Nadzorni odbor, dok sindikalne aktivnosti profesionalno obavljaju predsjednik SOZ-a, stručni saradnik i administrativni radnik. Izbori u SOZ organizuju se svake pete godine.

Osnovni zadaci i ciljevi Sindikalne organizacije zaposlenih su:

 • efikasno ostvarivanje i zaštita sindikalnih prava i sloboda;
 • učešće u izradi i potpisivanje Kolektivnog ugovora sa poslodavcem;
 • učešće zaposlenih u odlučivanju i upravljanju;
 • međusobno pomaganje na principima sindikalne solidarnosti;
 • obezbjeđivanje zdrave radne sredine i odgovarajuće zaštite na radu;
 • efikasna radno-pravna zaštita članstva;
 • odmor, rekreacija, kulturne, sportske i slične aktivnosti;
 • saradnja sa drugim sindikalnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • informisanje članstva o aktivnostima i politici SOZ.

U ostvarivanju ciljeva Sindikalna organizacija zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić koristi sva raspoloživa sredstva sindikalne borbe u skladu sa Ustavom, međunarodnim Konvencijama, zakonima i Pravilima, a to su:

 • pregovaranje, usaglašavanje, dogovaranje;
 • isticanje zahtjeva prema organima poslodavca i drugim organima pred kojim se razmatraju pitanja od interesa za zaposlene;
 • upozorenje, posredovanje i arbitraža;
 • bojkoti, pritisci i protesti;
 • štrajk.

Pored većinske, reprezentativne, Sindikalne organizacije zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić u EPCG egzistira i manjinska Sindikalna organizacija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, koja za sada, shodno Zakonu, nije obezbijedila reprezentativni status. 

SOZ je, zajedno sa Sindikalnom organizacijom radnika Rudnika uglja A.D. Pljevlja, na Osnivačkoj Skupštini dana 28.12.2013.godine donio odluku o osnivanju Nezavisnog Sindikata Energetike Crne Gore.

Rješenjem Ministra rada i socijalnog staranja br. 72-86/14 utvrđena je reprezentativnost Nezavisnog Sindikata Energetike Crne Gore na nivou grane djelatnosti.

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Rajko Golubović, elektromehaničar
email: rajko.golubovic@epcg.com
Ulica Vasa Raičkovića 18a, Podgorica
Tel: +382 20 238 562
Mob: +382 68 571 127

Fax: +382 20 283 561

 

Sindikalna organizacija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (SO EPCG)

Sindikalna organizacija EPCG AD Nikšić je osnovana 1991.godine. U 2009. godini  se izdvojila novoformirana Sindikalna organizacija zaposlenih u EPCG. Nakon toga je  SO EPCG  konsolidovala snage i izabrala nove kadrove. Krenulo se u bolju zaštitu  ekonomskih, socijalnih i svih drugih ineresa zaposlenih.

Sindikalnu Organizaciju čine četiri sindikalne podružnice na nivou EPCG. Organi SO su:  Skupština, Predsjedništvo, Izvršni odbor, Predsjednik i Nadzorni odbor. U administraciji SO rade stručni saradnik i administrativni radnik.

SO EPCG AD Nikšić djeluje na principu dobrovoljnosti učlanjenja, pristupanja i istupanja iz sindikata. Djeluje na principu interesne organizacije  zaposlenih, nezavisna je od  uticaja poslodavca, državnih organa  i političkih partija. Samostalno donosi programe rada i bira kadrove, usvaja svoja pravila o organizaciji i način rada, članica je SSCG, sa posebnim osvrtom na aktivno članstvo u Granskom Sindikatu eneregetike Crne Gore, čiji Statut i druga akta u cjelosti poštuje.

Zalaže se za dosljednu primjenu Ustavnih načela, odredaba važećih pozitivnih Zakonskih propisa i podzakonskih akata Crne Gore i konvencija i direktiva MOR-a.

Zadatak SO EPCG je da na pravi način štiti sindikalna prava i slobode zaposlenih, aktivno  učestvuje na izradi i potpisivanju Kolektivnog ugovora, izradi stambenog pravilnika i drugih akata od interesa za zaposlene.

Djelujemo na principu sindikalne solidarnosti, donosimo odluke većinskim odlučivanjem uz uvažavanje manjinskih interesa. Sa predstavnicima poslodavca pregovaramo, dogovaramo i usaglašavamo sva otvorena pitanja od interesa za zaposlene u EPCG AD.

 

Nastojimo da radom i djelovanjem svojim članovima obezbijedimo:

- pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje,

- materijalnu i radnu sigurnost,

- socijalnu sigurnost,

- ostvarivanje većih prava iz rada i po osnovu rada,

- bolje radne uslove i zaštitu zdravlja zaposlenih,humanizaciju radne sredine

- realnu cijenu rada,

- ostvarivanje pregovaračke uloge prilikom zaključivanja Kolektivnog ugovora i dr.

- razvoj socijalnog dijaloga,

- razvijanje stvaralačkih sposobnosti, obrazovanja,informisanja i kulture,

- organizovanje sportskih i zabavnih manifestacija,

- ostvarivanje konvencija Međunarodne organizacije rada, ostvarivanje sindikalne saradnje u zemlji i međunarodne sindikalne saradnje.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva SO EPCG koristi legalne metode i oblike sindikalne borbe, kao što su:

- isticanje zahtjeva u vezi interesa zaposlenih poslodavcu i poslovodnim organima,

-  pregovaranje i utvrđivanje cijene rada i drugih pitanja iz Kolektivnih ugovora,

- upozorenje i posredovanje,

- bojkoti i pritisci,

- štrajk.

 

 

Predsjednik Sindikalne organizacije Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić 

Branko Manojlović, dipl.ecc
email: branko.manojlovic@epcg.com.
Tel/fax: 040/204-136, 067/625-933
Ulica Vuka Karadžića broj 2, Nikšić
Email: sind.org@epcg.com