A A A

Termoelektrana "Pljevlja" - podružnica

TE „Pljevlja“ je počela sa radom 1982. godine - prva sinhronizacija na mreži izvedena je 21. oktobra 1982. godine.

TE „Pljevlja" je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 210 MW. Akumulacija vode kao i svi pomoćni, tehnički i upravno-administrativni objekti (izuzev dekarbonizacije i recirkulacionog rashladnog sistema) izvedeni su za dva bloka. Izgrađen je, međutim, samo jedan blok.

Termoelektrana sagorijeva pljevaljski ugalj garantovane kalorične vrijednosti 9211 kJ/kg (2200 Kcal/kg).

Lokacija Termoelektrane je na četvrtom kilometru puta Pljevlja - Đurđevića Tara - Žabljak. Toliko je približno na istom putu od nje udaljen i Rudnik uglja Borovica, iz kojeg se snabdijevala ugljem u prvom periodu svoga rada.

Nadmorska visina na kojoj je izgrađena Termoelektrana „Pljevlja" je 760 m. Visina njenog dimnjaka je 250 m, tako da njegov izlazni otvor premašuje 1000 m nadmorske visine.

Snabdijevanje Termoelektrane vodom za hlađenje i druge potrebe vrši se iz akumulacije „Otilovići", koja ima 18 miliona m³. Nalazi se na rijeci Ćehotini, a udaljena je oko 8 km od Termoelektrane sa kojom je povezana asfaltnim putem. Betonsko - lučna brana je visine 59 m.

U 2018. godini proizvedeno je 1443,8 GWh energije.

U 2009. i 2010. godini izvedeni su važni projekti koji se odnose na ekološku i tehnološku stabilizaciju objekta:

  • zamjena elektrofilterskog postrojenja,

  • zamjena sistema kontole i upravljanja,

  • zamjena razvoda 6 i 0.4 kV sopstvene potrošnje i

  • zamjena sistema pobude generatora sa ugradnjom generatorskih prekidača.

Vrijedno je istaći i aktivnosti, posljednjih godina, koje su doprinijele ,,boljem“  radu bloka. Tako se hemijski tretman voda sada radi sa hemikalijama renomiranih svjetskih proizvođača uz punu automatizaciju procesa, zamijenjen je veliki dio cijevnog sistema kotla, prije svega pregrijački dio.Takođe, potpuno je zamijenjena izolacija na kotlovskom postrojenju, rekonstruisan sistem odšljakivanja pod kotlom te izvršene brojne tehnološke izmjene uz rekonstrukciju rashladnog sistema turboagregata u cilju podizanja efikasnosti bloka. Urađena je modernizacija u pogonu HPV-a sa potpunom zamjenom linija demineralizacije. Izvršena je i zamjena sa određenim nivoom rekonstrukcije na oduzimnim šahtama na kotlu sa pripadajućim kanalima vazduha, dok je znatnim intervencijama na kotlu postignuta mnogo bolja zaptivenost gasovazdušnog trakta. Stavljen je u funkciju on-line analizator uglja na liniji prijema uglja, kao i izvršena priprema za primjenu novih standarda za obračun kvaliteta uglja po svim važećim EU standardima.

Za elektroenergetski sistem Crne Gore, čijem stabilnom radu u znatnoj mjeri doprinosi, Termoelektrana „Pljevlja" predstavlja baznu elektranu koja najveći značaj ima u pokrivanju konstantnog dijagrama opterećenja.

Poslije radova na rekonstrukciji turbinskog i kotlovskog postrojenja u 2009. godini, novoinstalisana snaga TE "Pljevlja" je 225 MW.