A A A
Objavljeno: 
Saturday, Jul 9, 2011 - 12:00

Druga redovna skupština SOZ

Na drugoj redovnoj Skupštini Sindikalne organizacije zaposlenih EPCG AD Nikšić, održanoj 09. Jula 2011.godine, usvojen je Izvještaj o radu Izvršnog odbora, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju.

Skupština je donijela i zaključke kojima se od sindikalnih organa zahtijeva da do 1. 10. ove godine pokrenu postupak za izmjenu i dopunu Pojedinačnog kolektivnog ugovora 

Od poslodavca se zahtijeva da Sindikatu pruži na uvid prijedlog nove sistematizacije kako bi se na nju dale eventualne primjedbe.

Zahtijeva se od sindikalnih organa da od poslodavca traže dosljednu primjenu člana 33. Pojedinačnog kolektivnog ugovora koji se odnosi na kvartalno pregovaranje o obračunskoj vrijednosti koeficijenata.

Takođe, zatraženo je i aktiviranje rada Odbora za primjenu i praćenje Kolektivnog ugovora. Organi Sindikata su u obavezi da, preko sindikalnih povjerenika, upoznaju zaposlene o realizaciji ovih zaključaka.